Huishoudelijk reglement van N.S.S.S.V. Lacustris

Opgesteld 4 februari 2003
Bijgewerkt: 20-05-2016

Laatste HR-wijzigingen ALV de dato 20-05-2016
Betreft: Artikel 2: lid 3, 7 en 8; Artikel 4: lid 5; Artikel 10: lid 1 en 2, Artikel 13: lid 4

 1. NSSSV Lacustris staat voor Nijmeegse studenten-, schaats-, en skeelervereniging Lacustris.
 1. De aanmelding bij Lacustris geschiedt door middel van een schriftelijke aanmelding danwel per e-mail bij
  de secretaris van de vereniging, of door middel van het online inschrijfformulier op de website.
 2. Het lidmaatschap gaat in op het moment dat de contributie aan Lacustris is voldaan, danwel op het
  moment dat de ondertekende machtiging door de vereniging ontvangen is.
 3. Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt als beschreven in artikel 10 van de statuten. Afmelding door
  het lid dient te gebeuren door middel van een schriftelijke afmelding, danwel per e-mail bij de secretaris
  van de vereniging. De afmelding dient uiterlijk 31 augustus ontvangen te zijn. Bij afmelding op of na 1
  september wordt de volledige contributie in rekening gebracht.
 4. Lacustris kent 3 soorten leden: - lid - erelid - lid van verdienste.
 5. Het is alleen mogelijk lid te worden als men student is, of niet langer dan 1 jaar is afgestudeerd/gestopt
  met studeren, en in het bezit is van een geldige sportkaart of verenigingskaart van het Radboud
  Sportcentrum (RSC).
 6. Men kan maximaal tot 3 jaar na afstuderen/stoppen met studeren lid blijven.
 7. Het bestuur heeft het recht te beslissen over de verdeling van de verenigingskaarten. Hierbij gelden de
  volgende richtlijnen. (1) Leden die het minst lang zijn afgestudeerd hebben het eerste recht op een
  verenigingskaart. (2) Hierbij hebben de volgende typen leden prioriteit (van hoog naar laag):
  bestuursleden – trainers en actieve leden (commissies) – oud-bestuursleden – reguliere leden. Het
  bestuur behoudt zich het recht voor af te wijken van de richtlijn.
 8. Bij aanmelding als lid tussen 1 april en 31 augustus geldt voor het lopende zomerseizoen een
  gereduceerde contributie. De hoogte hiervan wordt door het bestuur voorgesteld en door de Algemene
  Ledenvergadering (ALV) vastgesteld. In overeenstemming met artikel 2 lid 3 wordt het lidmaatschap per
  1 september automatisch verlengd en omgezet tot regulier lidmaatschap tenzij men zich tijdig schriftelijk
  afmeldt.
 9. Men kan lid van verdienste worden als men op voorstel van het bestuur door de ALV is benoemd
  vanwege bijzondere verdienste voor de vereniging. Men wordt als lid van verdienste benoemd voor de
  duur van 5 jaar.
 10. Men kan erelid worden als men op voorstel van het bestuur door de ALV is benoemd tot erelid,
  vanwege bijzondere verdienste voor de vereniging. Men wordt als erelid benoemd voor het leven.
 1. Een lid heeft recht op deelname aan activiteiten die Lacustris hem/haar biedt. Een lid heeft recht op
  deelname aan trainingen aangeboden door Lacustris, tenzij hij/zij niet in het bezit is van een geldige
  sportkaart of verenigingskaart van het RSC.
 2. Een lid heeft recht op het clubblad en de nieuwsbrief.
 3. Leden van verdienste hebben recht op een volledig lidmaatschap, maar kunnen alleen aan trainingen
  deelnemen indien zij in het bezit zijn van een geldige sportkaart of verenigingskaart van het Radboud
  Sportcentrum.
 4. Ereleden hebben recht op een volledig lidmaatschap, maar kunnen alleen aan trainingen deelnemen
  indien zij in het bezit zijn van een geldige sportkaart of verenigingskaart van het Radboud Sportcentrum.
  (zie ook art.6 lid 3 van de statuten).
 5. De wedstrijdsecretaris heeft voor haar leden op het Inter Universitair Toernooi (IUT) van Lacustris het
  recht om maximaal 15 startbewijzen in afwijking van de reguliere inschrijving te verdelen. Deze afwijking
  houdt in dat de 15 Lacustrianen die op basis van de tijdendatabase van Lacustris de meeste wedstrijden
  hebben gereden, een gegarandeerde startplek krijgen aangeboden. Wanneer een betreffende rijder
  aangeeft geen gebruik te willen maken van deze gegarandeerde startplek, wordt deze plek niet doorgegeven aan de volgende rijder van de lijst. Leden die op grond van deze afwijkende plaatsingsregeling niet in aanmerking komen voor een startplek, kunnen hierop aanspraak maken via de reguliere inschrijving.
 1. Leden zijn verplicht de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen
  binnen de vereniging na te leven en de belangen van de vereniging niet te schaden (zie ook art.7 lid 1a
  en b van de statuten).
 2. Contributies worden geïncasseerd op de eerste werkdag na 14 september van het collegejaar waarover
  de contributie geheven wordt. Leden die geen akkoord gegeven hebben voor automatische incasso, zijn
  verplicht de contributie voor deze datum over te maken. In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van
  de penningmeester, is het toegestaan de contributie op een later tijdstip te betalen.
 3. Indien de jaarlijkse contributie niet voor het onder artikel 4 lid 2 genoemde tijdstip betaald is, is het
  bestuur gemachtigd het lidmaatschap te beëindigen.
 4. Leden zijn verplicht een sportkaart / verenigingskaart aan te schaffen bij het RSC voor 1 oktober van het
  desbetreffende jaar, behoudens het bestuur anders beslist.
 5. Alle leden die een wedstrijdlicentie hebben, zijn verplicht minimaal één keer per schaatsseizoen te
  jureren op een in samenspraak met de wedstrijdsecretaris aangewezen wedstrijd in Nijmegen. Indien
  men voor de aangewezen wedstrijd verhinderd is, is men zelf verantwoordelijk voor vervanging. Op
  afwezigheid staat een boete waarvan de hoogte 25 euro zal zijn. Het bestuur houdt zich het recht voor om
  in uitzonderlijke situaties deze boete kwijt te schelden.
 1. De jaarlijkse contributie wordt in één keer geheven.
 2. Verhoging van deze contributie wordt door het bestuur voorgelegd aan de ALV, die hierover stemt.
 3. Voor deelname aan activiteiten en/of wedstrijden kan een verplichting aan iedere deelnemer worden
  opgelegd tot het betalen van een bijdrage. Dit ten behoeve van de onkosten, die door de vereniging voor
  de deelnemers gemaakt worden.
 4. Indien voor de uiterste inschrijfdatum van een activiteit of wedstrijd geen afmelding ontvangen is bij het
  bestuur, is het lid de eventueel door Lacustris gemaakte onkosten verschuldigd, dit ter beoordeling van
  het bestuur.
 5. Bij gedeeltelijke deelname aan een activiteit/wedstrijd is het lid de volledige inschrijfkosten verschuldigd.
 6. Trainers die als coach, per auto afreizen naar een wedstrijd buiten Nijmegen, hebben recht op een
  kilometervergoeding. Deze kilometervergoeding bestaat uit €0,18 per kilometer, het aantal kilometers is
  gebaseerd op de routeplanner van de ANWB, van huisadres tot ijsbaan. Het te declareren bedrag wordt
  altijd gedeeld door het aantal passagiers. De trainer dient uiterlijk twee weken na de wedstrijd de
  kilometerdeclaratie in door middel van het declaratieformulier en een print van de routeplanner.
 7. De trainerslicentie van trainers wordt betaald door de vereniging. Van een trainer die tevens in het bezit
  is van een wedstrijdlicentie worden alleen de bijkomende kosten van de trainerslicentie betaald.
 1. Het bestuur heeft het recht besluiten over de orde binnen de vereniging te nemen, die bindend zijn voor
  het bestuur en voor de leden.
 2. Bestuursleden mogen, met ingang van hun bestuursjaar, niet langer dan twee jaar uitgeschreven zijn
  als student.
 3. Indien een meerjarenplan van kracht is, dient het bestuur zich in te zetten voor de realisatie van de
  hierin gestelde doelen. Het beleid,zoals dit in het meerjarenplan is weergegeven, dient hierbij als leidraad
 1. De ALV mag niet worden gehouden in de vakanties, op zaterdagen, zondagen of algemeen erkende
  feestdagen.
 2. Chargering van een nieuw bestuurslid kan pas plaatsvinden als het voorgaande bestuurslid met
  instemming van de ALV gedechargeerd is en het nieuwe bestuurslid met de meerderheid van de
  stemmen door de ALV gekozen is.
 3. De stemming geschiedt schriftelijk op door het bestuur uitgegeven stembiljetten. Een uitgebrachte stem is slechts geldig als op het stembiljet door de stemgerechtigde voor, tegen of blanco is gestemd.
 4. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen (zie ook artikel 12 lid 1b van de statuten).
 1. Het instellen, alsmede het opheffen van een commissie geschiedt tijdens een ALV.
 2. Leden die in een commissie, na een proeftijd plaatsnemen, dienen deze functie voor ten minste een jaar
  uit te oefenen.
 3. Nieuwe commissieleden worden tijdens de ALV officieel gechargeerd en bij uittreding gedechargeerd.
 4. Uittreding binnen een jaar, na het doorlopen van de proefperiode, is alleen mogelijk indien het bestuur
  dit goedkeurt.
 5. Dit artikel geldt voor alle commissies, tenzij er bij de instelling van de commissie anders wordt besloten
 1. Trainers worden door het bestuur aangesteld.
 2. De trainer heeft als taak het verzorgen van trainingen aan de leden. Indien een trainer niet bij een
  training aanwezig kan zijn, dient dit gemeld te worden aan de wedstrijdsecretaris. De trainer wordt geacht in samenspraak met de wedstrijdsecretaris een oplossing te verzorgen.
 3. De trainerscommissie deelt de leden in verschillende trainingsgroepen in. Leden kunnen uitsluitend in de trainingsgroep waarin ze zijn ingedeeld training volgen, tenzij hierop een uitzondering is gemaakt
  door het bestuur.
 4. Doorstroming van leden naar andere trainingsgroepen vindt plaats in samenspraak met
  desbetreffende trainers en de wedstrijdsecretaris.
 5. Van alle leden wordt verwacht dat zij zich afmelden voor de training indien ze verhinderd zijn.
 6. Leden dienen op de baan aanwijzingen betreffende orde en veiligheid van de trainer en
  baanverantwoordelijke op te volgen.
 7. Trainers die geen lid zijn hebben recht op de deelname aan activiteiten die NSSSV Lacustris organiseert met uitzondering van het volgen van trainingen. Daarnaast hebben ze recht op nieuwsbrief en het clubblad.
 8. Trainers die geen lid zijn hebben geen stemrecht op de ALV.
 1. De clubkampioenen van het vorige jaar zijn gerechtigd om de titel het jaar erna te verdedigen, mits de betreffende persoon nog lid van Lacustrisis.
 2. Voor overige regelgeving omtrent wedstrijden wordt verwezen naar het wedstrijdreglement van de betreffende wedstrijd.
 1. Elk lid is persoonlijk aansprakelijk voor de door hem/haar toegebrachte schade aan eigendommen van
  de vereniging en derden.
 2. Iedere aansprakelijkheid van de vereniging is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit
  hoofde van door de vereniging gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag
  wordt vermeerderd met het op grond van de verzekeringsovereenkomst tussen de vereniging en de
  verzekeraar voor rekening van de vereniging komende risico.
 1. Introductieleden hebben het recht om deel te nemen aan alle trainingen en activiteiten tijdens de
  introductieperiode.
 2. De introductieperiode wordt bepaald door het bestuur.
 3. Introductieleden hebben geen stemrecht tijdens de ALV.
 1. De vereniging kent behalve leden ook donateurs(zie ook artikel 11 lid 1 van de statuten).
 2. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en die zich verplichten om jaarlijks minimaal 15 euro te betalen aan NSSSV Lacustris.
 3. Donateurs hebben geen stemrecht tijdens de ALV.
 4. Donateurs hebben recht op deelname aan de activiteiten die NSSSV Lacustris organiseert met
  uitzondering van de trainingen. Trainingen gefinancierd door het Radboud Sportcentrum zijn te allen tijde niet toegankelijk. Voor de overige trainingen behoudt het bestuur zich het recht voor om een uitzondering te maken. Daarnaast hebben ze recht op de nieuwsbrief en het clubblad.
 1. Werkacties mogen alleen onder de naam van Lacustris verricht worden, indien de vereniging er baat bij heeft.
 2. Het bestuur is gerechtigd om over deelname te beslissen.
 1. De vereniging heeft een adviescommissie
 2. De Adviescommissie bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 6 personen.
 3. Minimaal de helft van de leden van de adviescommissie dient zitting te hebben gehad in het bestuur van de vereniging.
 4. Leden van de Adviescommissie worden benoemd voor een termijn van één jaar en kunnen zich hierna maximaal twee keer herkiesbaar stellen.
 5. De Adviescommissie dient uiterlijk 3 weken voor de wissel-ALV, halfjaarlijkse ALV of eventuele extra ALV's kandidaatscommissieleden te presenteren aan het bestuur.
 6. De Algemene Ledenvergadering zal de kandidaatsleden per hoofdelijke stemming aannemen of afwijzen.
 7. De Adviescommissie en het bestuur komen ten minste voorafgaand aan iedere ALV samen. De
  Adviescommissie en het kandidaatsbestuur komen voor de wissel-ALV samen.
 8. De Adviescommissie zal tijdens de wissel-ALV verantwoording afleggen over haar handelen. Daarnaast behoudt de Adviescommissie het recht om tijdens de halfjaarlijkse ALV en eventuele extra ALV’s verslag uit te brengen.
 9. Het bestuur is nooit verplicht om advies van de adviescommissie op te volgen, wanneer het advies niet opgevolgd is dient wel, binnen 10 dagen, duidelijk aangegeven te worden waarom dit advies niet opgevolgd is.
 1. Het bestuur is verplicht elk lid, dat dit wenst een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk
  reglement te verstrekken. Op vergaderingen dient ten minste één exemplaar van de statuten en het
  huishoudelijk reglement beschikbaar te zijn.
 2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overeenstemming met de statuten
  voor zover haar verantwoordelijkheid reikt. In de overige gevallen beslist de ALV.
 3. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten.
 4. Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag na goedkeuring door de ALV.

Statuten van N.S.S.S.V. Lacustris

 1. De vereniging draagt de naam LACUSTRIS.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.

De organen van de vereniging als bedoeld in artikel 3 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

Organen van de vereniging zijn: de algemene vergadering, het bestuur, alsmede alle overige personen en commissies die krachtens de wet of die krachtens een bijzondere of algemene bepaling in de statuten casu regelementen door de algemene vergadering of het bestuur beslissingsbevoegdheid is toegekend.

 1. De vereniging is opgericht op negenentwintig september negentienhonderddrieënegentig te Nijmegen.
 2. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van het schaats- en skeelersport.
 2. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
  a. het lidmaatschap te verwerven van het Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond, in deze statuten nader aan te duiden als de KNSB;
  b. het lidmaatschap te verwerven van de Skeeler Bond Nederland in deze statuten nader aan te duiden als de SBN;
  c. deel te nemen aan de door de beide bonden georganiseerde goedgekeurde wedstrijden;
  d. zelf wedstrijden te organiseren;
  e. evenementen op het gebied van schaats/skeeler sport organiseren.
 1. Leden zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn toegelaten.
 2. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgende plaatsvindende algemene vergadering tot toelating worden besloten.
 3. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot ere-lid of lid van verdienste benoemen.
 1. De leden zijn verplicht:
  a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen, als bedoeld in artikel 3, na te leven;
  b. de statuten en reglementen van de bonden, de besluiten van zijn organen, alsmede de door deze bonden van toepssing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
  c. de belangen van de vereniging en van de bonden niet te schenden;
  d. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen welke uit het lidmaatschap voortvloeien of welke de vereniging aangaan, voor zover laatstbedoelde verplichtingen betrekking hebben op de leden van de vereniging.
  e. waar in de bepalingen sub b, c en d wordt gesproken van de bonden, moet daaronder ook worden begrepen de gewesten van de bonden.
 2. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.
 3. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verwaard, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 4, door opzegging van het lidmaatschap te zijne opzichte uitsluiten.
 1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn; handelen of nalaten in strijd met statuten en reglementen van de vereniging en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
  b. Tevens zal strafbaar zijn, handelen of nalaten in strijd met de wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen van de bonden of gewesten en/of besluiten van organen van de bonden of de gewesten, of waardoor de belangen van de bonden of de gewesten worden geschaad.
 2. Voorzover deze bevoegdheid niet aan een eigen commissie, belast met de tuchtrechtspraak, is opgedragen, is het bestuur bevoegd om, ingeval van overtredingen als bedoeld in lid 1 onder a, alsmede ingeval van overtreding van de wedstrijdbepalingen, de volgende straffen op te leggen:
  a. berisping;
  b. tuchtelijke boetes;
  c. ontzetting (royament).
 3. Tuchtrechtelijke boetes kunnen worden opgelegd tot ten hoogste in het reglement tucht rechtspraak vastgestelde maxima.
 4. Schorsingen kunnen worden opgelegd voor ten hoogste in het reglement tuchtrechtspraak door de algemene vergadering vast te stellen maximum perioden. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, heeft hij/zij geen toegang tot een algemene vergadering en kan hij/zij aldaar niet aan de stemming deelnemen, terwijl hem/haar bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd.
 5. a. Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken indien
  een lid in ernstige mate in strijd met de statuten en reglementen van de vereniging en/of besluiten van de organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze
  benadeelt;
  b. ontzetting (royement) kan slechts bij wijze tuchtrechtelijkeregel door het bestuur worden uitgesproken;
  c. nadat het bestuur tot ontzetting (royement) heeft besloten wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van reden, in kennis gesteld;
  d. de betrokkene is bevoegd binnen
  maand na ontvangst van
  deze kennisgeving, in beroep te gaan bij de algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met meerderheid beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande, dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is aldaar het woord te voeren. De betrokkene is tevens bevoegd zich in bedoelde vergadering door een raadsman bij te staan.
 6. Ingeval van overtredingen als bedoeld in lid 1 onder b. is het betrokken lid onderworpen aan de bepalingen van de tuchtrechtspraak van de bonden en de gewesten, vastgesteld door de bonden en de gewesten in hun statuten en/of reglementen.
 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  a. contributies van leden;
  b. ontvangsten uit wedstrijden;
  c. ontvangsten uit toertochten;
  d. ontvangsten uit werkacties (e.g. slijpen bij buiten ijs); e. andere inkomsten.
 2. a. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, welke door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen;
  b. wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
 3. Ere-leden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.
 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door overlijden van het lid;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging door het bestuur namens de vereniging;
  d. door ontzetting (royement) als bepaald in artikel 8 lid 5.
 2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten vermelde vereisten voor lidmaatschap te voldoen, of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slecht geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van het opzegtermijn van vier weken. Wanneer van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, kan de opzegging met onmiddellijke ingang geschieden;
  b. een opzegging in strijd met het onder a. bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd.
 4. Een opzegging als bedoeld in artikel 7 lid 3 dient te geschieden binnen een maand nadat het bedoelde besluit aan het lid is bekend geworden of is medegedeeld.
 5. Na het onherroepelijk worden van een door de bonden of de gewesten uitgesproken royement, is het bestuur verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.
 6. Behalve ingeval van overlijden wordt een lid dat heeft opgezegd geacht nog lid te zijn, zolang hij niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de verenigingen, of zolang enige aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen gestelde termijn in beroep te gaan.
 1. De vereniging kent naast leden ook donateurs.
 2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die door het
  bestuur als donateur zijn toegelaten en die jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door de algemene vergadering vastgestelde bijdrage te storten.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten of reglementen zijn
  toegekend of opgelegd.
 4. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijden
  door de vereniging door opzegging worden beëindigd, met dien
  verstande dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar
  voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 1. a. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen; bestuursleden moeten meerderjarig en amateur zijn;
  b. de voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen;
  c. het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering
 2. a. Tot aan de aanvang van de algemene vergadering kunnen door het bestuur of door tenminste tien leden kandidaat worden gesteld voor de functie van bestuurslid;
  b. aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van het uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering;
  vindt geen kandidaatstelling plaatst of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het door b. gestelde om aan de kandidaatstelling het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keus.
 3. a. Ieder bestuurslid treedt die jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond verkiesbaar;
  b. in een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 4. In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bestuur in onderling overleg de overige functies en stelt zij voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het clubblad, hetzij door middel van schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.
 5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 6. De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen

Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door personen of door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen. Het bestuur kan aan bedoelde personen of commissies beslissingsbevoegdheid toekennen, in welk geval die personen of commissies zijn aan te merken als “orgaan” bedoeld in artikel 3 van deze statuten.
 1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanner de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.
 2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.
 3. a. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2 van dit artikel, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat in de vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn.
  b. blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
 4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.
 5. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel;
  b wordt echter onmiddellijke na het uitspreken van het onder lid a. bedoelde oordel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonnodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 6. Van het verhandelde in elk vergadering worden door de secretaris of een notulist notulen gemaakt, die door de vergadering worden vastgesteld en goedgekeurd en te blijke daarvan door de voorzitter en secretaris worden ondertekend.
 1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, terwijl vertegenwoordigingsbevoegdheid mede toekomt aan ieder bestuurslid afzonderlijk. De penningmeester alleen is bevoegd krachtens een hem daartoe door het bestuur verleende volmacht betalingen en ontvangsten te verrichten en te beschikken over saldi van bank- en giro-rekening en deswege kwitantie te verlenen.
 2. Het bestuur is, mits voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging  zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van derde verbindt.
 3. Bestuursleden, aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit of een besluit van de algemene vergadering is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten. Overtredingen hiervan kan noch door, noch aan de vereniging of de wederpartij worden tegengeworpen.
 1. a. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend;
  b. het bestuur is tevens verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van de baten en lasten van de vereniging op te maken.
 2. Het bestuur brengt – behoudens verlenging door de algemene ledenvergadering – binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na afloop van termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 3. a. Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de algemene vergadering een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur;
  b. de leden van het onder a. bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts eenmaal herkiesbaar;
  c. de kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
 4. Degene die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zich voor rekening van de vereniging door een deskundige bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere kascommissie.
 6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voorzover die uit de jaarstukken blijken.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1, 2 en 3 tien jaar lang te bewaren.
 1. Jaarlijks zal uitelijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
 2. De agenda van deze vergadering bevat ondermeer:
  a. vaststellen en goedkeuren van de notulen van de vorige algemene vergadering;
  b. jaarverslag door de secretaris;
  c. behandeling en vaststelling van de jaarstukken
  d. vaststellen van de contributies;
  e. goedkeuring van de begroting;
  f. voorzien in vacatures;
  g. rondvraag.
 3. Voors worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt
 4. Voorts is het bestuur verplicht tot oproeping van algemene vergadering op schriftelijk verzoek, bij aangetekend schrijven van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen, die door alle stemgerechtigde leden in de algemene vergadering kunnen worden uitgebracht. Bij het schriftelijk verzoek moeten de agenda punten worden vermeld. Het bestuur moet binnen achtentwintig dagen na ontvangst van het verzoek de algemene vergadering oproepen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf tot die oproeping kunnen overgaan met inachtneming van de bepalingen van lid 5 van artikel 17. De algemene vergadering als bedoeld in dit lid 4 moet worden gehouden binnen de vier weken na oproeping.
 5. a. De algemene vergaderingen worden opgeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend;
  b. De oproeping geschiedt in het clubblad of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda, of door middel van een advertentie in tenminste een, ter plaatste waar de vereniging haar zetel heeft, veel gelezen dagblad. Geschied de oproeping door middel van een advertentie, dan wordt de agenda voor de leden op een daartoe geschikte plaatst ter inzage gelegd en wordt daarvan melding gemaakt in de advertentie.
 1. a. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, voorzover zij niet ten tijde van de vergadering wegens overtreding van het bepaalde in artikel 7 lid 1 onder a. zijn geschorst;
  b. de voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de onder a. van dit lid bedoelde personen.
 2. a. Alleen de in lid 1 onder a bedoelde leden, die bij de aanvang van het boekjaar de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, zijn stemgerechtigd. Zij brengen ieder een stem uit;
  b. ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.
 3. a. Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen;
  b. onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen;
  c. als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter of het stembureau:
    1. blanco zijn;
    2. zijn ondertekend;
    3. onleesbaar zijn;
    4. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
    5. de naam bevatten vaneen persoon die niet kandidaat gesteld is, tenzij er een vrije verkiezing is;
    6. voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten;
    7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.

  Vorenbedoeld stembureau zal door de voorzitter worden aangewezen uit de ter vergadering aanwezige leden en zal bestaan uit een door de voorzitter te bepalen aantal personen doch tenminste twee.
 4. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaald of toelaat.
 5. a. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaatst over de twee personen, die het hoogste aantal stemmen verkregen;
  b. Heeft slechts een persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaatst over hem en degene die het op een na hoogste aantal stemmen heeft verkregen;
  Zijn er meer personen die het op een na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming;
  c. zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemming de stemmen, dan beslist het lot.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet verkiezing van personen betreft, dan is het verworpen.
 7. a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend;
  b. indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming, wanneer de meerderheid der vergadering, ook indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 1. Aan de algemene vergadering komen in de vergadering alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.
 2. De algemene vergadering kan personen aanwijzen en commissies instellen en aan hen de beslissingsbevoegdheid toekennen.
 3. De in lid 2 bedoelde personen en commissies zijn organen als bedoeld in artikel 3.
 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid op als voorzitter. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.
 2. Van het verhandelde in de algemene vergadering worden door de secretaris of een andere door de voorzitter aangewezen notulist notulen gemaakt, die in de volgende algemene vergadering zullen worden vastgesteld en goedgekeurd en ten blijke daarvan zullen worden ondertekend door de voorzitter en secretaris.
 1. De algemene vergadering kan voor door haar binnen de grenzen bevoegdheid ingestelde commissies of door haar benoemde personen , aan wie zij een speciale taak heeft opgedragen reglementen of instructies opstellen. Deze commissies of personen kunnen slechts door de algemene vergadering worden opgeheven respectievelijk ontslagen. De door de algemene vergadering vastgestelde reglementen of instructies kunnen alleen door de algemene vergadering worden gewijzigd of opgeheven.
 2. De door het bestuur, binnen de grenzende bevoegdheid ingestelde commissies of door haar benoemde personen, aan wie zij een speciale taak heeft opgedragen reglementen of instructies opstellen. Deze commissies of personen kunnen slechts door het bestuur worden opgeheven respectievelijk ontslagen. De door het bestuur vastgestelde reglementen of instructies kunnen alleen door het bestuur worden gewijzigd of opgeheven.
 3. Reglementen of instructies mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
 4.  
 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaatst voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. a. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is; komt op deze wijze geen besluit tot stand wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering opgeroepen en gehouden, waarin het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden; een besluit kan dan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
  b. Een besluit tot statutenwijziging behoeft bovendien voorafgaande goedkeuring van het bondsbestuur, zolang de vereniging lid van de bond is.
 4. a. Een statutenwijzing treedt niet in werking dan nadat voldaan is aan het in lid 3 onder b. bepaalde en van de statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de leden.
  Ieder bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.
 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 22 is van overeenkomstige toepassing.
 3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur.
 4. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een alsdan door de algemene vergadering aan te wijzen instelling, welke zich ten doel stelt de sportbeoefening door het Nederlandse volk te bevorderen.
 5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Bij het in werking treden van deze statuten, zullen de thans nog bestaande reglementen van de vereniging van kracht blijven, todat zij door nieuwe reglementen zijn vervangen, zulks met inachtneming van de bepalingen, dat de reglementen niet in strijd mogen zijn met de wet en/of de nieuwe statuten.

Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:
– de comparant sub 1 voorgenoemd, als voorzitter;
– de comparant sub 2 voorgenoemd, als secretaris;
– de comparant sub 3 voorgenoemd, als penningmeester;
– de comparant sub 4 voorgenoemd, als bestuurslid;
van wie de sub 1, 2 en 3 genoemde respectievelijk de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester zullen bekleden.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WARVAN AKTE in minuut is verleden te Zaltbommel op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte in beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

G.C.H. Vos, J.H. Tamminga