NAAM EN ZETEL

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Artikel 1″ collapse_text=”Artikel 1″ ]

 1. De vereniging draagt de naam LACUSTRIS.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.

[/bg_collapse]

RECHTSBEVOEGDHEID

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Artikel 2″ collapse_text=”Artikel 2″ ]

De organen van de vereniging als bedoeld in artikel 3 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

[/bg_collapse]

INRICHTING

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Artikel 3″ collapse_text=”Artikel 3″ ]

Organen van de vereniging zijn: de algemene vergadering, het bestuur, alsmede alle overige personen en commissies die krachtens de wet of die krachtens een bijzondere of algemene bepaling in de statuten casu regelementen door de algemene vergadering of het bestuur beslissingsbevoegdheid is toegekend.

[/bg_collapse]

DUUR EN BOEKJAAR

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Artikel 4″ collapse_text=”Artikel 4″ ]

 1. De vereniging is opgericht op negenentwintig september negentienhonderddrieënegentig te Nijmegen.
 2. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.

[/bg_collapse]

DOEL

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Artikel 5″ collapse_text=”Artikel 5″ ]

 1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van het schaats- en skeelersport.
 2. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
  a. het lidmaatschap te verwerven van het Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond, in deze statuten nader aan te duiden als de KNSB;
  b. het lidmaatschap te verwerven van de Skeeler Bond Nederland in deze statuten nader aan te duiden als de SBN;
  c. deel te nemen aan de door de beide bonden georganiseerde goedgekeurde wedstrijden;
  d. zelf wedstrijden te organiseren;
  e. evenementen op het gebied van schaats/skeeler sport organiseren.

[/bg_collapse]

LEDEN

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Artikel 6″ collapse_text=”Artikel 6″ ]

 1. Leden zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn toegelaten.
 2. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgende plaatsvindende algemene vergadering tot toelating worden besloten.
 3. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot ere-lid of lid van verdienste benoemen.

[/bg_collapse]

VERPLICHTINGEN

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Artikel 7″ collapse_text=”Artikel 7″ ]

 1. De leden zijn verplicht:
  a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen, als bedoeld in artikel 3, na te leven;
  b. de statuten en reglementen van de bonden, de besluiten van zijn organen, alsmede de door deze bonden van toepssing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
  c. de belangen van de vereniging en van de bonden niet te schenden;
  d. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen welke uit het lidmaatschap voortvloeien of welke de vereniging aangaan, voor zover laatstbedoelde verplichtingen betrekking hebben op de leden van de vereniging.
  e. waar in de bepalingen sub b, c en d wordt gesproken van de bonden, moet daaronder ook worden begrepen de gewesten van de bonden.
 2. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.
 3. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verwaard, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 4, door opzegging van het lidmaatschap te zijne opzichte uitsluiten.

[/bg_collapse]

TUCHTRECHTSPRAAK

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Artikel 8″ collapse_text=”Artikel 8″ ]

 1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn; handelen of nalaten in strijd met statuten en reglementen van de vereniging en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
  b. Tevens zal strafbaar zijn, handelen of nalaten in strijd met de wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen van de bonden of gewesten en/of besluiten van organen van de bonden of de gewesten, of waardoor de belangen van de bonden of de gewesten worden geschaad.
 2. Voorzover deze bevoegdheid niet aan een eigen commissie, belast met de tuchtrechtspraak, is opgedragen, is het bestuur bevoegd om, ingeval van overtredingen als bedoeld in lid 1 onder a, alsmede ingeval van overtreding van de wedstrijdbepalingen, de volgende straffen op te leggen:
  a. berisping;
  b. tuchtelijke boetes;
  c. ontzetting (royament).
 3. Tuchtrechtelijke boetes kunnen worden opgelegd tot ten hoogste in het reglement tucht rechtspraak vastgestelde maxima.
 4. Schorsingen kunnen worden opgelegd voor ten hoogste in het reglement tuchtrechtspraak door de algemene vergadering vast te stellen maximum perioden. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, heeft hij/zij geen toegang tot een algemene vergadering en kan hij/zij aldaar niet aan de stemming deelnemen, terwijl hem/haar bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd.
 5. a. Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken indien
  een lid in ernstige mate in strijd met de statuten en reglementen van de vereniging en/of besluiten van de organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze
  benadeelt;
  b. ontzetting (royement) kan slechts bij wijze tuchtrechtelijkeregel door het bestuur worden uitgesproken;
  c. nadat het bestuur tot ontzetting (royement) heeft besloten wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van reden, in kennis gesteld;
  d. de betrokkene is bevoegd binnen
  maand na ontvangst van
  deze kennisgeving, in beroep te gaan bij de algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met meerderheid beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande, dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is aldaar het woord te voeren. De betrokkene is tevens bevoegd zich in bedoelde vergadering door een raadsman bij te staan.
 6. Ingeval van overtredingen als bedoeld in lid 1 onder b. is het betrokken lid onderworpen aan de bepalingen van de tuchtrechtspraak van de bonden en de gewesten, vastgesteld door de bonden en de gewesten in hun statuten en/of reglementen.

[/bg_collapse]

GELDMIDDELEN

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Artikel 9″ collapse_text=”Artikel 9″ ]

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  a. contributies van leden;
  b. ontvangsten uit wedstrijden;
  c. ontvangsten uit toertochten;
  d. ontvangsten uit werkacties (e.g. slijpen bij buiten ijs); e. andere inkomsten.
 2. a. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, welke door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen;
  b. wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
 3. Ere-leden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.

[/bg_collapse]

 

EINDE LIDMAATSCHAP

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Artikel 10″ collapse_text=”Artikel 10″ ]

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door overlijden van het lid;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging door het bestuur namens de vereniging;
  d. door ontzetting (royement) als bepaald in artikel 8 lid 5.
 2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten vermelde vereisten voor lidmaatschap te voldoen, of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slecht geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van het opzegtermijn van vier weken. Wanneer van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, kan de opzegging met onmiddellijke ingang geschieden;
  b. een opzegging in strijd met het onder a. bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd.
 4. Een opzegging als bedoeld in artikel 7 lid 3 dient te geschieden binnen een maand nadat het bedoelde besluit aan het lid is bekend geworden of is medegedeeld.
 5. Na het onherroepelijk worden van een door de bonden of de gewesten uitgesproken royement, is het bestuur verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.
 6. Behalve ingeval van overlijden wordt een lid dat heeft opgezegd geacht nog lid te zijn, zolang hij niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de verenigingen, of zolang enige aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen gestelde termijn in beroep te gaan.

[/bg_collapse]

 

Donateurs

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Artikel 11″ collapse_text=”Artikel 11″ ]

 1. De vereniging kent naast leden ook donateurs.
 2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die door het
  bestuur als donateur zijn toegelaten en die jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door de algemene vergadering vastgestelde bijdrage te storten.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten of reglementen zijn
  toegekend of opgelegd.
 4. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijden
  door de vereniging door opzegging worden beëindigd, met dien
  verstande dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar
  voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

[/bg_collapse]

 

BESTUUR

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Artikel 12″ collapse_text=”Artikel 12″ ]

 1. a. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen; bestuursleden moeten meerderjarig en amateur zijn;
  b. de voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen;
  c. het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering
 2. a. Tot aan de aanvang van de algemene vergadering kunnen door het bestuur of door tenminste tien leden kandidaat worden gesteld voor de functie van bestuurslid;
  b. aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van het uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering;
  vindt geen kandidaatstelling plaatst of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het door b. gestelde om aan de kandidaatstelling het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keus.
 3. a. Ieder bestuurslid treedt die jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond verkiesbaar;
  b. in een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 4. In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bestuur in onderling overleg de overige functies en stelt zij voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het clubblad, hetzij door middel van schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.
 5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 6. De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen

Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

[/bg_collapse]

 

BESTUURSTAAK

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Artikel 13″ collapse_text=”Artikel 13″ ]

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door personen of door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen. Het bestuur kan aan bedoelde personen of commissies beslissingsbevoegdheid toekennen, in welk geval die personen of commissies zijn aan te merken als “orgaan” bedoeld in artikel 3 van deze statuten.

[/bg_collapse]

 

BESTUURSVERGADERING

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Artikel 14″ collapse_text=”Artikel 14″ ]

 1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanner de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.
 2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.
 3. a. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2 van dit artikel, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat in de vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn.
  b. blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
 4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.
 5. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel;
  b wordt echter onmiddellijke na het uitspreken van het onder lid a. bedoelde oordel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonnodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 6. Van het verhandelde in elk vergadering worden door de secretaris of een notulist notulen gemaakt, die door de vergadering worden vastgesteld en goedgekeurd en te blijke daarvan door de voorzitter en secretaris worden ondertekend.

[/bg_collapse]

 

VERANTWOORDING

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Artikel 15″ collapse_text=”Artikel 15″ ]

 1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, terwijl vertegenwoordigingsbevoegdheid mede toekomt aan ieder bestuurslid afzonderlijk. De penningmeester alleen is bevoegd krachtens een hem daartoe door het bestuur verleende volmacht betalingen en ontvangsten te verrichten en te beschikken over saldi van bank- en giro-rekening en deswege kwitantie te verlenen.
 2. Het bestuur is, mits voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging  zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van derde verbindt.
 3. Bestuursleden, aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit of een besluit van de algemene vergadering is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten. Overtredingen hiervan kan noch door, noch aan de vereniging of de wederpartij worden tegengeworpen.

[/bg_collapse]

 

REKENING EN VERANTWOORDING

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Artikel 16″ collapse_text=”Artikel 16″ ]

 1. a. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend;
  b. het bestuur is tevens verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van de baten en lasten van de vereniging op te maken.
 2. Het bestuur brengt – behoudens verlenging door de algemene ledenvergadering – binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na afloop van termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 3. a. Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de algemene vergadering een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur;
  b. de leden van het onder a. bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts eenmaal herkiesbaar;
  c. de kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
 4. Degene die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zich voor rekening van de vereniging door een deskundige bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere kascommissie.
 6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voorzover die uit de jaarstukken blijken.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1, 2 en 3 tien jaar lang te bewaren.

[/bg_collapse]

 

ALGEMENE VERGADERING

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Artikel 17″ collapse_text=”Artikel 17″ ]

 1. Jaarlijks zal uitelijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
 2. De agenda van deze vergadering bevat ondermeer:
  a. vaststellen en goedkeuren van de notulen van de vorige algemene vergadering;
  b. jaarverslag door de secretaris;
  c. behandeling en vaststelling van de jaarstukken
  d. vaststellen van de contributies;
  e. goedkeuring van de begroting;
  f. voorzien in vacatures;
  g. rondvraag.
 3. Voors worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt
 4. Voorts is het bestuur verplicht tot oproeping van algemene vergadering op schriftelijk verzoek, bij aangetekend schrijven van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen, die door alle stemgerechtigde leden in de algemene vergadering kunnen worden uitgebracht. Bij het schriftelijk verzoek moeten de agenda punten worden vermeld. Het bestuur moet binnen achtentwintig dagen na ontvangst van het verzoek de algemene vergadering oproepen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf tot die oproeping kunnen overgaan met inachtneming van de bepalingen van lid 5 van artikel 17. De algemene vergadering als bedoeld in dit lid 4 moet worden gehouden binnen de vier weken na oproeping.
 5. a. De algemene vergaderingen worden opgeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend;
  b. De oproeping geschiedt in het clubblad of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda, of door middel van een advertentie in tenminste een, ter plaatste waar de vereniging haar zetel heeft, veel gelezen dagblad. Geschied de oproeping door middel van een advertentie, dan wordt de agenda voor de leden op een daartoe geschikte plaatst ter inzage gelegd en wordt daarvan melding gemaakt in de advertentie.

[/bg_collapse]

 

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Artikel 18″ collapse_text=”Artikel 18″ ]

 1. a. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, voorzover zij niet ten tijde van de vergadering wegens overtreding van het bepaalde in artikel 7 lid 1 onder a. zijn geschorst;
  b. de voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de onder a. van dit lid bedoelde personen.
 2. a. Alleen de in lid 1 onder a bedoelde leden, die bij de aanvang van het boekjaar de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, zijn stemgerechtigd. Zij brengen ieder een stem uit;
  b. ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.
 3. a. Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen;
  b. onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen;
  c. als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter of het stembureau:
    1. blanco zijn;
    2. zijn ondertekend;
    3. onleesbaar zijn;
    4. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
    5. de naam bevatten vaneen persoon die niet kandidaat gesteld is, tenzij er een vrije verkiezing is;
    6. voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten;
    7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.

  Vorenbedoeld stembureau zal door de voorzitter worden aangewezen uit de ter vergadering aanwezige leden en zal bestaan uit een door de voorzitter te bepalen aantal personen doch tenminste twee.
 4. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaald of toelaat.
 5. a. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaatst over de twee personen, die het hoogste aantal stemmen verkregen;
  b. Heeft slechts een persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaatst over hem en degene die het op een na hoogste aantal stemmen heeft verkregen;
  Zijn er meer personen die het op een na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming;
  c. zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemming de stemmen, dan beslist het lot.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet verkiezing van personen betreft, dan is het verworpen.
 7. a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend;
  b. indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming, wanneer de meerderheid der vergadering, ook indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

[/bg_collapse]

 

BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Artikel 19″ collapse_text=”Artikel 19″ ]

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vergadering alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.
 2. De algemene vergadering kan personen aanwijzen en commissies instellen en aan hen de beslissingsbevoegdheid toekennen.
 3. De in lid 2 bedoelde personen en commissies zijn organen als bedoeld in artikel 3.

[/bg_collapse]

 

LEIDING EN NOTULERING ALGEMENE VERGADERING

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Artikel 20″ collapse_text=”Artikel 20″ ]

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid op als voorzitter. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.
 2. Van het verhandelde in de algemene vergadering worden door de secretaris of een andere door de voorzitter aangewezen notulist notulen gemaakt, die in de volgende algemene vergadering zullen worden vastgesteld en goedgekeurd en ten blijke daarvan zullen worden ondertekend door de voorzitter en secretaris.

[/bg_collapse]

 

COMMISSIES EN REGLEMENTEN

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Artikel 21″ collapse_text=”Artikel 21″ ]

 1. De algemene vergadering kan voor door haar binnen de grenzen bevoegdheid ingestelde commissies of door haar benoemde personen , aan wie zij een speciale taak heeft opgedragen reglementen of instructies opstellen. Deze commissies of personen kunnen slechts door de algemene vergadering worden opgeheven respectievelijk ontslagen. De door de algemene vergadering vastgestelde reglementen of instructies kunnen alleen door de algemene vergadering worden gewijzigd of opgeheven.
 2. De door het bestuur, binnen de grenzende bevoegdheid ingestelde commissies of door haar benoemde personen, aan wie zij een speciale taak heeft opgedragen reglementen of instructies opstellen. Deze commissies of personen kunnen slechts door het bestuur worden opgeheven respectievelijk ontslagen. De door het bestuur vastgestelde reglementen of instructies kunnen alleen door het bestuur worden gewijzigd of opgeheven.
 3. Reglementen of instructies mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

[/bg_collapse]

 

STATUTENWIJZIGING

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Artikel 22″ collapse_text=”Artikel 22″ ]

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaatst voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. a. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is; komt op deze wijze geen besluit tot stand wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering opgeroepen en gehouden, waarin het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden; een besluit kan dan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
  b. Een besluit tot statutenwijziging behoeft bovendien voorafgaande goedkeuring van het bondsbestuur, zolang de vereniging lid van de bond is.
 4. a. Een statutenwijzing treedt niet in werking dan nadat voldaan is aan het in lid 3 onder b. bepaalde en van de statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de leden.
  Ieder bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

[/bg_collapse]

 

ONTBINDING EN VEREFFENING

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Artikel 23″ collapse_text=”Artikel 23″ ]

 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 22 is van overeenkomstige toepassing.
 3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur.
 4. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een alsdan door de algemene vergadering aan te wijzen instelling, welke zich ten doel stelt de sportbeoefening door het Nederlandse volk te bevorderen.
 5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

[/bg_collapse]

 

OVERGANGSBEPALING

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Overgangsbepaling” collapse_text=”Overgangsbepaling” ]

Bij het in werking treden van deze statuten, zullen de thans nog bestaande reglementen van de vereniging van kracht blijven, todat zij door nieuwe reglementen zijn vervangen, zulks met inachtneming van de bepalingen, dat de reglementen niet in strijd mogen zijn met de wet en/of de nieuwe statuten.

[/bg_collapse]

 

SLOTBEPALING

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Artikel 24″ collapse_text=”Artikel 24″ ]

Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:
– de comparant sub 1 voorgenoemd, als voorzitter;
– de comparant sub 2 voorgenoemd, als secretaris;
– de comparant sub 3 voorgenoemd, als penningmeester;
– de comparant sub 4 voorgenoemd, als bestuurslid;
van wie de sub 1, 2 en 3 genoemde respectievelijk de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester zullen bekleden.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WARVAN AKTE in minuut is verleden te Zaltbommel op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte in beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

G.C.H. Vos, J.H. Tamminga

[/bg_collapse]